PROPOZICE

Datum konání: neděle 4. října 2020

Místo: Atletický stadion Čelákovice, U kapličky 1288/8

https://goo.gl/maps/YpWcsXHEYzG2

https://mapy.cz/s/3oYAk

Terén: tartan, běžecký ovál v délce 400 m.

Přihlášení k závodu: prostřednictvím elektronické přihlášky na www.atletikacelakovice.cz, přihlášení možné do 1. 10. 2020.

Začátek registrace a celé akce: 13:00, registrace je ukončena ve 14:30 v den závodu.

Start: 15:00, v případě naplnění kapacity prvního závodu se bude konat další závod v 16:30.

Startovné:

     • bezhotovostní platba: 200,- Kč (částka musí být připsána na účet nejpozději 1. 10. 2020, jinak je registrace neplatná).

     • hotovost na místě v den závodu: 300,- Kč (platba včetně registrace musí být provedena do 14:30)

Bezhotovostní platbu proveďte na bankovní účet:

číslo bankovního účtu: 20001-424481389/0800

variabilní symbol: 202001

konstantní symbol: 0308

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

Čas závodu: 1 hodina

Cílem závodu je za určený čas jedné hodiny uběhnout na běžeckém oválu co nejdelší vzdálenost. Závodníkovi jsou počítána jednotlivá kola a po uplynutí stanoveného času je dopočtena uběhnutá vzdálenost.


Vyhlašované kategorie

ženy do 24 let muži do 24 let

ženy 25 -34 let muži 25 - 34 let

ženy 35 - 44 let muži 35 - 44 let

ženy 45 - 54 let muži 45 - 54 let

ženy nad 55 let muži nad 55 let


Podmínky závodu

 • Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození běžce.

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.atletikacelakovice.cz bez předchozího upozornění.

 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout závod během určeného času.

 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

 • Registrace se provádí prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.atletikacelakovice.cz

 • Registrační poplatek přes registrační formulář je 200,- Kč, je konečný a nevratný. Elektronická registrace musí být provedena nejpozději 1. 10. 2020. Registrace na místě pořádní v den závodu je 300,- Kč a je ji možné provést do 14:00.

 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele.

 • Registrační poplatek je nevratný.

 • Registrační poplatek je převoditelný (např. ze zdravotních důvodů).

Organizátorem Čelákovické hodinovky 2020 je TJ Spartak Čelákovice, z.s., ve spolupráci s MDDM p.o.